Харківська гімназія №14 Харківської міської ради Харківської області

 


ІННОВАЦІЙНИЙ КАМПУС НТУ ХПІ
Відеоінструкція для вступу 2019

Статут самоврядування

                                                                                                     Погоджено

шкільною конференцією

протокол від 16.06.2010

 

Статут самоврядування

 

Загальні положення

 

1. Шкільне самоврядування діє на базі гімназії №14.

2. Шкільне самоврядування здійснює свою діяльність відповідно до статуту гімназії, статутом шкільного самоврядування та Конституції України.

3. Шкільне самоврядування - суспільне, самодіяльне, самоврядні, некомерційне, добровільне об'єднання учнів.

4. Святом самоврядування в гімназії № 14 вважається день прийняття даного Статуту.

 Цілі, завдання і предмет діяльності.

 

Самоврядування створено з метою:

1. демократизації освітнього процесу в гімназії.

2. Створення умов для реалізації дітьми та підлітками своїх інтересів і потреб.

3. Розвитку соціально значущих проектів.

4. Розвитку взаємодії з різними московськими молодіжними об'єднаннями і організаціями.

 

Основними завданнями самоврядування є:

1. Координація діяльності членів шкільного самоврядування при здійсненні спільних програм, проектів та ініціатив.

2. Захист прав і законних інтересів дітей та підлітків, учнів гімназії.

3. Здійснення взаємодії з адміністрацією гімназії, педагогічним складом школи, різними молодіжними організаціями у виробленні рішень в інтересах членів самоврядування.

4. Стимулювання і підтримка суспільно-ціннісних ініціатив учнів.

5. Залучення уваги учнівської громадськості до проблем дітей і підлітків.

6. Організація взаємодії членів шкільного самоврядування, ради шкільного самоврядування та адміністрації гімназії у вирішенні важливих питань.

 

Діяльність шкільного самоврядування будується на таких основних принципах:

1. Добровільності, рівноправності всіх членів самоврядування, законності і гласності.

2. Пріоритету інтересів дітей і підлітків, загальнолюдських цінностей.

3. Неприйняття соціальної, класової, національної, ідейної, релігійної ворожнечі та неприязні.

4. відкритості для всіх учнів-членів самоврядування і для співпраці з іншими молодіжними колективами, які поділяють її цілі та завдання.

5. Повага до інтересів, гідності і думку кожного члена самоврядування.

6. Колегіальність прийняття рішень.

7. Взаємна і особиста відповідальність за виконання прийнятих рішень.

8. Свобода дискусій, гласність роботи самоврядування.

9. Повага думок меншості і більшості.

 

 Порядок управління самоврядуванням:

 

1. Вищим керівним органом самоврядування є рада шкільного самоврядування гімназії №14.

2. Самоврядування будується на основі індивідуального і колегіального членства.

3. Учні гімназії є членом шкільного самоврядування, починаючи з 5-ого класу.

4. Рада шкільного самоврядування є виборним керівним органом шкільного самоврядування; членами ради стають учні, які виявили бажання і вступили до ради.

5. У разі зняття з посади члена ради, новий представник від класу обирається класом протягом тижня.

6. Рада є постійно діючим керівним органом шкільного самоврядування.

 Рада має наступні повноваження:

1. Обирає зі свого складу керівників комітетів з різних напрямків, таким як: захист прав учнів, організаціям різних заходів, та ін.

2. Вільно поширювати інформацію про діяльність самоврядування.

3. Проводити збори, демонстрації, ходи.

4. Представляти і захищати права своїх членів в адміністрації гімназії.

5. Виступати з ініціативами з різних питань, у тому числі і з благоустрою гімназії, вносити пропозиції до адміністрації гімназії.

6. Засновувати засоби масової інформації для висвітлення своєї роботи.

 Порядок роботи Ради шкільного самоврядування:

1. Головою шкільного самоврядування є президент ради шкільного самоврядування, обирається членами ради раз на пів року.

2. Один заступник президента обирається членами ради за поданням президента ради строком на пів року.

3. Другий заступник президента призначається президентом ради строком на пів року.

4. Керівники комітетів обираються членами Ради строком на пів року.

 Президент Ради має право:

1. Представляти інтереси шкільного самоврядування в адміністрації гімназії, педагогічній раді.

2. Покладати відповідальність за виконання рішень Ради на членів шкільного самоврядування.

3. Призначати відповідальних за різні заходи зі складу шкільного самоврядування.

 Президент зобов'язаний:

1. Організувати роботу Ради шкільного самоврядування.

2. Стежити за виконанням цього статуту.

3. Захищати інтереси членів шкільного самоврядування в керуючих органах гімназії.

 Заступники президента мають право:

1. Вести засідання Ради у разі відсутності президента.

2. Виконувати обов'язки президента в разі його відсутності.

3. Мати повноваження президента за його відсутності.

4. Керівники комітетів ведуть постійну роботу з членами шкільного самоврядування за своїм напрямом, регулярно звітують на засіданнях Ради.

 

 

Член ради має право:

1. Бути обраним президентом Ради шкільного самоврядування.

2. Одного голосу на засіданні Ради.

3. Розгляду свого питання на засіданні Ради.

4. Покладати зобов'язання на членів шкільного самоврядування за виконання рішень.

 Член Ради зобов'язаний:

1. Брати участь в засіданнях ради.

2. Дотримуватися регламент Ради.

3. Дотримуватися статут Ради і статут шкільного самоврядування.

4. У разі триразового відсутності члена Ради на засіданні Ради без поважної причини, йому виноситься догана.

5. Термін повноважень Ради - 6 місяців.

 

 Права і обов'язки членів шкільного самоврядування:

• Членами шкільного самоврядування є учні гімназії №14, починаючи з 5-ого класу, визнають справжній статут, що здійснюють діяльність, спрямовану на реалізацію його цілей і завдань.

• Втрата членства відбувається в разі ліквідації шкільного самоврядування гімназії №14.

• У разі грубого порушення даного Статуту членами шкільного самоврядування, будуть прийматися суворі заходи, в кожному випадку індивідуальні, залежать від рішення Ради шкільного самоврядування.

• Члени шкільного самоврядування мають право одного голосу на загальних зборах шкільного самоврядування, право розгляду свого питання, право бути обраним до Ради шкільного самоврядування гімназії №14.

• Члени шкільного самоврядування зобов'язані дотримуватися даний Статут, брати участь у загальних зборах самоврядування, дотримуватися регламенту роботи шкільного самоврядування, виконувати зобов'язання, покладені Президентом, його заступниками, або керівниками комітетів.

 

 

 

 Порядок внесення змін до Статуту Шкільного Самоврядування гімназії №14:

 

 Зміни та доповнення до Статуту шкільного самоврядування гімназії вносяться Радою або членами організації при прийнятті їх більшістю голосів на Раді Шкільного Самоврядування, або на спільному засіданні шкільного самоврядування.